Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
69911

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ THẠCH LẬP GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ ĐẾN 2030.

Ngày 26/04/2021 09:00:00

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA Xà THẠCH LẬP GIAI  ĐOẠN 2020 - 2025  VÀ ĐẾN 2030.

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trong năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tối đa nội lực, trọng tâm là người lao động và nguồn lực đất đai, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, người nông dân phải có trình độ tay nghề trong sản xuất... tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh tích tụ ruộng đất nông nghiệp, sản xuất theo quy mô trạng trại, gia trại gắn với chuỗi giá trị, tập trung liên doanh, liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX trong sản xuất nông nghiệp, tạo mọi điều kiện để khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của huyện, bằng vào cao hơn thu nhập bình quân chung toàn tỉnh.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước tiệm cận theo hạ tầng đô thị, mở rộng và xây dựng hệ thống mương thoát nước các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như mương, đường nội đồng, hệ thống hồ đập, hệ thống điện... để đáp ứng yêu cầu cho phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

4. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho phát triển giáo dục, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài không chỉ ở các nhà trường mà khuyến khọc khuyến tài trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để có nhiều người tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển của quê hương.

Thường xuyên duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mang đậm đà sắc thái làng xã, có bản sắc phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng tinh thần yêu quê hương đất nước của mỗi người dân.

5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn chặt chẽ với công tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng bền vững, chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường gắn với cải tạo vườn tạp và sử dụng có hiệu quả quỹ đất vườn ... phát động toàn xã trồng hàng rào xanh, nâng cao ý thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.. . từng bước hướng tới khai thác tiềm năng về thăm quan du lịch tâm linh.

6. Tiếp tục duy trì và giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị của người dân, không để các tụ điểm, điểm nóng, bất ngờ, đột xuất xảy ra; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và công tác phối hợp tạo niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát huy có hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh ý chí và khát vọng xây dựng quê hương xã Thạch Lập phát triển vững mạnh toàn diện.

 

  

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA Xà THẠCH LẬP GIAI  ĐOẠN 2020 - 2025  VÀ ĐẾN 2030.

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trong năm 2021 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, khai thác tối đa nội lực, trọng tâm là người lao động và nguồn lực đất đai, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, người nông dân phải có trình độ tay nghề trong sản xuất... tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh tích tụ ruộng đất nông nghiệp, sản xuất theo quy mô trạng trại, gia trại gắn với chuỗi giá trị, tập trung liên doanh, liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX trong sản xuất nông nghiệp, tạo mọi điều kiện để khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của huyện, bằng vào cao hơn thu nhập bình quân chung toàn tỉnh.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước tiệm cận theo hạ tầng đô thị, mở rộng và xây dựng hệ thống mương thoát nước các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như mương, đường nội đồng, hệ thống hồ đập, hệ thống điện... để đáp ứng yêu cầu cho phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

4. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho phát triển giáo dục, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài không chỉ ở các nhà trường mà khuyến khọc khuyến tài trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để có nhiều người tài phục vụ cho sự nghiệp phát triển của quê hương.

Thường xuyên duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mang đậm đà sắc thái làng xã, có bản sắc phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng tinh thần yêu quê hương đất nước của mỗi người dân.

5. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn chặt chẽ với công tác bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp xanh, sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng bền vững, chỉ đạo quyết liệt công tác vệ sinh môi trường gắn với cải tạo vườn tạp và sử dụng có hiệu quả quỹ đất vườn ... phát động toàn xã trồng hàng rào xanh, nâng cao ý thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.. . từng bước hướng tới khai thác tiềm năng về thăm quan du lịch tâm linh.

6. Tiếp tục duy trì và giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị của người dân, không để các tụ điểm, điểm nóng, bất ngờ, đột xuất xảy ra; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và công tác phối hợp tạo niềm tin cho mọi tầng lớp nhân dân nhằm phát huy có hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết, sức mạnh ý chí và khát vọng xây dựng quê hương xã Thạch Lập phát triển vững mạnh toàn diện.

 

  

công khai TTHC